Verkningsfull delaktighet i kommuner

Höra eller lyssna? Göra delaktiga eller delta? Hur göra ungdomar delaktiga på ett lyckat sätt?

Vi har tagit fram kvalitetskriterier som har för avsikt att stärka, utvärdera och utveckla ungas delaktighet i kommunal verksamhet. Kvalitetskriterierna kan användas som diskussionsunderlag av tjänsteinnehavare och anställda inom kommuner. Dessutom skapar de möjligheter att utveckla ungas delaktighet från ett ledningsperspektiv och över sektorgränser.

Läs också om vårt verktyg för självutvärdering som kan användas för att utvärdera och utveckla ungas delaktighet inom kommuner.

Nuorten osallisuuden laatukriteerit tekstitiedostona (pdf)

För vem och varför finns kvalitetskriterierna?

Kvalitetskriterierna är avsedda att användas som ett verktyg av alla medarbetare inom kommuner.

Syftet med kvalitetskriterierna är att:

  • de ska hjälpa användaren reflektera över hur hen i sitt dagliga arbete kan fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet
  • de ska skapa en grund för gemensam diskussion och uppmuntra till att utveckla ungas delaktighet inom hela kommunen 
  • de ska hjälp kommunerna att stödja ungdomar i att delta som självständiga aktörer och i att växa till aktiva medborgare.

Barns och ungdomars rätt att delta regleras i internationella fördrag och den nationella lagstiftningen, till exempel FN:s barnkonvention (artikel 12), grundlagen (6.3 §), kommunallagen (26 §) och ungdomslagen (24 §). Delaktighet avser det sätt på vilket vi bemöter ungdomar i vardagen. Ungdomar ska behandlas som aktörer och viktiga medlemmar av samhället. Deras deltagande ska ske på ett regelbundet och konstant sätt och vi ska uppmärksamma deras synsätt och åsikter.

Delaktighet innebär reella möjligheter att påverka: att dela makten när man fattar beslut om gemensamma ärenden och möjligheter att påverka i samhället. Delaktighet betyder också en subjektiv upplevelse av att man blir bemött och förstådd, och att man kan påverka saker som är viktiga för en själv. Att känna sig delaktig är viktigt för individens välbefinnande.

I kommunallagen (22 §) understryks vikten av kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. När kommuninvånare i olika åldrar deltar i beredningen av ärenden i rätt tid fördelas resurserna på ett ändamålsenligt sätt och beslutsfattandet genomförs med större transparens.

Gör en självutvärdering och ta reda på hur delaktigheten realiseras!

I självutvärderingen svarar du på påståenden om realiseringen av ungas delaktighet både med tanke på ditt eget arbete och hela kommunens verksamhet.

Gör självutvärdering

Obs! Vi rekommenderar att du skapar en användarprofil innan du gör din första självutvärdering.

Hur realiseras ungas delaktighet hos oss och inom andra kommuner?

På sidan Jämför kommuner kan du se resultat från självutvärderingen inom olika kommuner och sektorer.

Resultaten sammanställs så att enskilda personer som svarat på utvärderingen inte kan identifieras.

Jämför kommuner