Vinkkejä ja linkkejä nuorten osallisuuden kehittämisen tueksi

Osallisuuden osaamiskeskus

Nuorten osallisuuden laatukriteerien itsearviointi (pdf) – Voit tallentaa ja tulostaa sivustolla olevan sähköisen itsearvioinnin linkistä. Itsearvioinnissa vastaat väitteisiin nuorten osallisuuden toteutumisesta sekä oman työsi että koko kunnan näkökulmasta.

Nuorten ja osallisuuden laatukriteerien itsearviointi

Voit tallentaa ja tulostaa sivustolla olevan sähköisen itsearvioinnin linkistä. Itsearvioinnissa vastaat väitteisiin nuorten osallisuuden toteutumisesta sekä oman työsi että koko kunnan näkökulmasta.

Nuorten osallisuuden laatukriteerien juliste (pdf) – Tulosta juliste ja kiinnitä se työhuoneen seinälle tai vaikka kahvihuoneeseen muistuttamaan nuorten oikeudesta osallistua ja vaikuttaa.

Nuorten osallisuuden laatukriteerit tekstitiedostona (pdf)

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa (pdf, aukeamanäkymä) – Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisussa esitellään hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Julkaisu sisältää kokemuspohjaista aineistoa hyvistä käytänteistä ja kuntakohtaisia esimerkkejä, nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja siihen, miten jokainen kunnan viranhaltija, työntekijä sekä luottamushenkilö voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään.

Voit ladata halutessasi myös pdf:n sivunäkymänä linkin kautta:
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa (pdf, sivunäkymä)

Muistilista nuorelle osallistumiseen ja vaikuttamiseen (pdf) – Nuorille suunnatut vinkit osallistumisen ja vaikuttamisen tueksi.

Nuorten ajatuksia osallisuudesta

Nuorten näkemyksiä osallisuudesta – Nuorisokeskus Marttinen on haastatellut osana Nuorten ääni kuuluviin -hanketta nuoria siitä, mitä osallisuus heille tarkoittaa, milloin he ovat tunteneet osallisuutta ja miten he haluaisivat olla osallisena tulevaisuudessa.

Nuorten äänen pitää kuulua! – Lastensuojelun Keskusliiton raportissa kerrotaan nuorten näkemyksistä, millaisiksi he kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Työkaluja osallisuuden toteuttamiseen

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) – Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä – Lastensuojelun Keskusliiton oppaaseen on koottu etiikan näkökulmasta kymmenen tärkeää periaatetta avuksi ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa lasten ja nuorten kanssa.

Mistä niitä nuoria löytyy? (pdf) – Nuorten Suomen, Kehittämiskeskus Opinkirjon ja All Youth-hankkeen oppaassa annetaan käytännön vinkkejä, mistä nuoria voisi tavoittaa ja mitä nuorten osallistumisessa kannattaa huomioida.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, työpajan tuotokset (pdf) – Osallisuuden vahvistajat -verkosto toteutti Nuori 2020 -valtakunnallisilla kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä työpaja, jossa osallistujat pohtivat, minkälaisia vaikuttamisen keinoja ja välineitä jo on käytössä ja mitä kaivataan. Pdf:n on koottu työpajassa pienryhmissä syntyneitä ajatuksia.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, kyselytulokset (pdf) – Osallisuuden vahvistajat -verkoston toteuttaman kyselyn tulokset siitä, millaisia menetelmiä ja välineitä nuorten parissa toimivat hyödyntävät vahvistaakseen nuorten osallisuutta toiminnoissaan.

Nuortenideat.fi – Valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät voivat ottaa maksutta palvelun käyttöönsä.

Osallisuuspeli – Kuntaliiton Osallisuuspeli tarjoaa rungon ja raamit keskustelulle osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta.  

Osallisuus.fi – Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sivulla kerrotaan nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Voit tilata koulutuksia, tutustua osallisuuden verkostoihin ja saada asiantuntija apua.

Osallistumisen muistiinpanopohja – Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin täytettävä muistiinpanopohja, jossa kysytään käytännönläheisiä kysymyksiä osallistumisesta, mm. kenelle osallistuminen on suunnattu, mikä on sen tavoite, miten osallistuminen toteutetaan ja mitä osallistumisesta opittiin.

Saavutettavasti.fi – Celian ylläpitämällä sivustolla on kattavia käytännön ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta. Tutustu mm. kuinka asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, PDF- tai PowerPoint-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti. Sivusto on suunnattu julkiselle sektorille. 

Saavutettavuusvaatimukset.fi – Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, jossa tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta.

Tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta – Avoimen hallinnon tietokortit viranomaisille edistämään osallisuutta. Laatimisessa mukana ovat olleet Nuorisotutkimusverkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkkopalvelun markkinointi nuorille – Videolla Nuokka.fi-palvelun hanketyöntekijä Reetta kertoo, kuinka uutta verkkopalvelua kannattaa markkinoida nuorille ja saada samalla käyttäjäkokemuksia kehittämiseen. 

Verkkovastaamisen huoneentaulu – Osaamiskeskus Koordinaatin huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorisotyöhön, mutta sitä voi soveltaa yleisesti kaikkien muidenkin ammattilaisten työssä, kun he kohtaavat nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Vuosikello nuorisotyön kesätoiminnan suunnitteluun – Nuoria osallistava suunnittelun malli, jossa nuoret pääsevät monipuolisesti vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Vuosimalli on sovellettavissa muuhunkin kuin vain kesätoimintaan.

Nuorten vaikuttajaryhmien työskentelyn tukeminen

Koulutuksia nuorisovaltuustolle ja niiden ohjaajille – Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry toteuttaa koulutuksia niin aktiivisille nuorille kuin nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

Nuorten toimijuus – Nuorten Akatemian Mahis-materiaaleissa kerrotaan, kuinka ohjaaja voi huomioida ja edesauttaa nuorten toiminnallisen osallisuuden toteutumista. Mukana on konkreettisia vinkkejä nuorten omien projektien toteuttamiseen ja niistä viestimiseen.

Nuvalaisen käsikirja – Opas on tarkoitettu jokaiselle nuorisovaltuutetulle tukemaan paikallista vaikuttamistyötä. Se sisältää neuvoja ja ohjeita kaikkeen nuorisovaltuustotoimintaan aina toiminnan perusteista lakitaustaan ja kokousohjeista kansainväliseen toimintaan.

OmaOppilaskunta.fi – Kehittämiskeskus Opinkirjon ylläpitämä sivusto on työkalupakki oppilaskuntatoiminnan ja osallisuuden kehittämiseen.

Tutkimuksia ja tietoa nuorten osallisuudesta

Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi – Tutkimuskooste on koottu osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Lapsistrategian valmistelutyötä. Raportin viitenä teema-alueena on yksilöllisyys, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Mukana on noin sadan tutkijan ja tutkimusryhmän keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niihin nojaavia toimenpidesuosituksia.

Kouluterveyskysely – Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Kunta nuorten osallisuusympäristönä – nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin – Anu Gretschel tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuntien ja nuorten vuorovaikutussuhteita eli sitä kuinka kunta voi omalla toiminnallaan herättää, tukea tai estää nuorten osallistumista omaan elinympäristönsä ja kuntansa asioiden hoitoon.

Nuorisobarometri – Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2018 teemana oli vaikuttaminen, v. 2013 teemana osallisuus ja v. 2008 nuorten suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa – Anu Alangon tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten kokemukset alueellisten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Tutkimuksessa selvitetään ryhmään liittymisen tapoja ja motiiveja, toimintamuotoja ja vaikuttamiskohteita sekä osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisen toiminnan tilana.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä – Väitöskirjassaan Elina Stenvall tutkii, miltä lasten kokemukset mukanaolon ja toiminnan mahdollisuuksista näyttävät, kun niitä tarkastellaan poliittisuuden, kansalaisuuden ja osallistumisen ulottuvuudet yhdistäen.

10 Tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista: Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi – Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen loppuraportti esittelee nuorten näkemyksiä siitä, miten nuoria voidaan paremmin kuulla nuorten palveluita kehitettäessä. Nuorten toiveissa korostuvat kolme kovaa K:ta: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen.

Verkostoja

Kuntademokratiaverkosto – Avoimen Kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Verkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle.

Osallisuuden vahvistajat – Osallisuuden vahvistajat -verkostoon voivat liittyä aikuiset, jotka työssään tai vapaa-ajallaan ohjaavat lasten ja nuorten osallisuus- tai vaikuttajaryhmiä tai ovat muuten kiinnostuneita osallisuudesta ja sen kehittämisestä.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen.
Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.