Tips och länkar som stöd för utveckling av ungas delaktighet

Kompetenscentret Osallisuuden osaamiskeskus

Affisch med kvalitetskriterierna för ungas delaktighet (pdf) – Skriv ut affischen och sätt upp den på väggen i ditt arbetsrum eller i kafferummet för att påminna om ungdomars rätt att delta och påverka.

Kvalitetskriterier för ungas delaktighet, text (pdf)

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa – Publikationen (på finska) presenterar beprövade sätt att få ungas röst att hörd i kommunens utveckling och beslutsfattande. Publikationen innehåller erfarenhetsbaserat material om god praxis från kommuner, ungas idéer om delaktighet och konkreta råd om hur varje kommunal tjänsteman, anställd och förtroendevald kan främja ungas delaktighet i sitt arbete.

Självutvärdering för ungas delaktighet (pdf) – Du kan ladda ner och skriva ut självutvärderingen på denna webbplats via länken. I självutvärderingen svarar du på påståenden om realiseringen av ungas delaktighet både med tanke på ditt eget arbete och hela kommunens verksamhet.

Ungdomars tankar om delaktighet

Nuorten näkemyksiä osallisuudesta – Ungdomscentralen Marttinen har som en del av projektet Nuorten ääni kuuluviin (”Låt ungdomarnas röst höras”) intervjuat ungdomar om vad delaktighet betyder för dem, när de har känt sig delaktiga och på vilket sätt de skulle vilja vara delaktiga i framtiden.

Nuorten äänen pitää kuulua! – En rapport av Centralförbundet för Barnskydd som redogör för ungdomars åsikter, hur de upplever sina möjligheter att delta och påverka gemensamma frågor.

Verktyg för att omsätta delaktighet i praktiken

Delaktighetsspel – Kommunförbundets delaktighetsspel ger en struktur och ramar för diskussioner om möjligheter till och förverkligande av delaktighet.  

Handbok öppen förvaltning. Att höra barn och unga – En handbok för myndigheter om hur man främjar delaktighet. Handboken har utarbetats i samarbete med Nuorisotutkimusverkosto (föreningen Nuorisotutkumusseura ry.) och undervisnings- och kulturministeriet.

Lapsi vaikutustenarviointi, LAVA (barnkonsekvensanalyser) – Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning för hur man gör konsekvensbedömningar för barns rättigheter.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä – En broschyr (på finska) utgiven av Centralförbundet för Barnskydd med tio centrala etiska principer som stöd för experter som planerar och utvecklar sin verksamhet med barn och ungdomar.

Mistä niitä nuoria löytyy [pdf] – En handbok av Nuorten Suomi, Utvecklingscentralen Lärorik och projektet All Youth med praktiska tips för var man kan nå ungdomar och vad som är bra att beakta med tanke på ungas delaktighet.

Osallisuus.fi – Finlands Ungdomssamarbete Allians rf berättar på sin webbplats (på finska) om ungas delaktighet och påverkansmöjligheter. Du kan beställa utbildningar, läsa mera om nätverk för delaktighet och få hjälp av experter.

Osallistumisen muistiinpanopohja (anteckningsmall för deltagande, på finska) – Björneborgs stads anteckningsmall för delaktighet och växelverkan. Dokumentmallen innehåller konkreta frågor som ska besvaras om bland annat vem deltagandet riktar sig till, vad syftet med deltagandet är, hur det genomförs och vad man lärde sig av deltagandet.

Saavutettavasti.fi (på finska) – En webbplats som administreras av Celia och som innehåller omfattande konkreta anvisningar för hur man gör webbinnehåll och kommunikation tillgängligt. Här kan du läsa mera om bland annat hur dokument som publiceras på webbplatser i Word-, PDF- eller PowerPoint-format kan göras tillgängliga. Webbplatsen riktar sig till den offentliga sektorn. 

Tillgänglighetskrav.fi – En webbplats som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland med information och anvisningar om tillgänglighet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar hur tillgänglighetskraven för webbtjänster efterföljs i Finland.

Ungasidéer.fi – En riksomfattande tjänst för ungdomar där de enkelt kan presentera idéer, delta och påverka i frågor som gäller dem. Kommuner, skolor, organisationer och ungdomars påverkansgrupper kan ta tjänsten i bruk kostnadsfritt.

Verkkopalvelun markkinointi nuorille (video, på finska) – På videon berättar Reetta som är projektanställd vid tjänsten Nuokka.fi hur det lönar sig att marknadsföra nya webbtjänster för ungdomar och samtidigt samla in användarerfarenheter för utveckling av tjänsten. 

Verkkovastaamisen huoneentaulu – Ungdomsinformationscentralen Koordinaattis informationstavla är avsedd för att användas som stöd för hur man svarar ungdomar på webben, men den kan tillämpas i allt expertarbete där man möter ungdomar i digitala miljöer.

Hur du stöder arbetet inom ungdomars påverkansgrupper

Nuorten toimijuus – Nuorten Akatemias Mahis-material (på finska) berättar om hur handledare kan beakta och främja ungas delaktighet. Materialet innehåller praktiska tips om hur ungdomar kan genomföra egna projekt och informera om dessa.

Nuvalaisen käsikirja – En handbok (på finska) för medlemmar av ungdomsfullmäktige. Handbokens syfte är att stöda påverkansarbetet på lokal nivå. Den innehåller råd och anvisningar för all verksamhet inom ungdomsfullmäktige från verksamhetens grunder och lagliga grund till mötesanvisningar och internationell verksamhet.

OmaOppilaskunta.fi – En webbplats som administreras av Utvecklingscentralen Lärorik och innehåller en verktygslåda för utveckling av elevkårers verksamhet och delaktighet.

Utbildningar för ungdomsfullmäktige och deras handledare – Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf ordnar utbildningar för såväl aktiva ungdomar som för vuxna som arbetar med ungdomar.

Forskning och information om ungas delaktighet

Enkäten Hälsa i skolan – Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät tar fram mångsidig och tillförlitliga data på landskapsnivå och lokal nivå om barns och ungdomars välmående, hälsa, skolgång och studier, delaktighet samt hurdan hjälp de får och hur tjänsterna de får motsvarar deras behov.

Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla – En rapport av undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet som grundar sig på bakgrundsmaterial för beredningen av Barnstrategin. Rapportens fem temaområden är mänskliga relationer, lärande, trygghet, hälsa och delaktighet. Sammanställningen består av de viktigaste forskningsresultaten som cirka hundra forskare och forskargrupper har lyft fram samt åtgärdsrekommendationer som grundar sig på dessa.

Kunta nuorten osallisuusympäristönä – nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin – Anu Gretschel granskar i sin doktorsavhandling interaktionsrelationer mellan kommuner och ungdomar, med andra ord hur kommunen med sin verksamhet kan engagera, stöda eller förhindra ungdomar att delta i behandlingen av ärenden som gäller deras livsmiljö och kommun.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa – Anu Alankos doktorsavhandling behandlar barns och ungdomars erfarenheter av regionala påverkansgrupper i Uleåborg. Undersökningen utreder hur man blir medlem av en grupp och av vilka orsaker, verksamhetsmodeller och påverkningsobjekt samt delaktighetsgrupper som ett rum för gemensam verksamhet barn, ungdomar och vuxna emellan.

Ungdomsbarometern – Den årliga Ungdomsbarometern mäter värderingar och attityder hos finländska ungdomar i åldern 15-29. Ungdomsbarometrarna tar tag i frågor som är aktuella för ungdomar, men vissa forskningsfrågor återkommer varje år. Temat för 2018 var påverkan, år 2013 var det delaktighet och år 2008 ungdomars förhållande till kommunen och lokalt påverkningsarbete.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä – Elina Stenvall undersöker i sin doktorsavhandling hur barn upplever sina möjligheter att delta och påverka verksamheter när dessa betraktas med fokus på dimensioner som politik, medborgarskap och delaktighet.

Nätverket

Nätverket Osallisuuden vahvistajat – Ett nätverk för vuxna som i sitt arbete eller på fritiden handleder påverkningsgrupper för barn och ungdomar eller som är intresserade av delaktighet och utvecklingsarbete.

Nätverket för kommunal demokrati – Det öppna nätverket för kommunal demokrati välkomnar alla aktörer inom det kommunala, statsförvaltningen och medborgarsamhället. Nätverket utvecklar och stärker den kommunala demokratin och fungerar som en kanal för utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer.

Tipsa oss om bra material gällande ungas delaktighet. Vi utökar listan över länkar utgående från responsen. Gå till responsblanketten. Du kan också skicka önskemål på vilken typ av material du skulle ha behov av.